Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Κτίζοντας Ενιαία, Θετικά και Ισότιμα Μαθησιακά Περιβάλλοντα μέσω του Συστήματος Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (ΠροΘεΣυ)» «Building School-Wide Inclusive, Positive and Equitable Learning Environments Through A Systems-Change Approach (SWPBS) PROJECT NUMBER – 606687-EPP-1-2018-2-CY-EPPKA3-PI-POLICY», (SWPBS), το οποίο χρηματοδοτείται υπό τη δράση ERASMUS+ Key Action 3 Policy Experimentation.

 Το Έργο στοχεύει στην εφαρμογή της ΠρωτογενούςΠρόληψης του Συστήματος Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (ΠροΘεΣυ) και συντονίζεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και βασικούς εταίρους από Φινλανδία, Ελλάδα και Ρουμανία.

Αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ενιαίου σχολικού πλαισίου χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, με έμφαση στην κοινωνικο-συναισθηματική στήριξη όλων των παιδιών.

Το σχολικό σύστημα ΠροΘεΣυ ΔΕΝ αποτελεί πρόγραμμα αλλά ένα οργανωτικό πλαίσιο, το οποίο προσφέρει στη διεύθυνση και στο προσωπικό του σχολείου την ευκαιρία να κτίσουν ένα θετικό, διδακτικό και προληπτικό πρώτο επίπεδο πρόληψης με τη συνεργασία εξωτερικού/ής συνεργάτη/ιδας. Η προσέγγιση ΠροΘεΣυ προωθεί το μοντέλο λύσης προβλήματος στη σχολική μονάδα, όπου η Διεύθυνση και το προσωπικό προβαίνουν σε διερεύνηση σχολικών αναγκών σε θέματα βελτίωσης σχολικού κλίματος, αύξησης επιθυμητών συμπεριφορών και μείωσης προβλημάτων συμπεριφοράς. Στη συνέχεια, Διεύθυνση και προσωπικό ετοιμάζουν τη στοχοθεσία, τις δράσεις (πρακτικές) και τις διαδικασίες καθώς και την αξιολόγηση (συλλογή δεδομένων) του Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης της σχολικής τους μονάδας.

Η επιτυχής εφαρμογή του συστήματος ΠροΘεΣυ αποτελεί εξελικτική διαδικασία διάρκειας τουλάχιστον 3-5 ετών για την εφαρμογή και των τριών επιπέδων πρόληψης

Η εφαρμογή της πρωτογενούς πρόληψης του Σχολικού Συστήματος Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (ΠροΘεΣυ) σε δημοτικά σχολεία στοχεύει στη βελτίωση της κοινωνικής συμπεριφοράς των παιδιών και κατ’ επέκταση στη βελτίωση της σχολικής κουλτούρας και μαθησιακής επίδοσης. Περιλαμβάνει δράσεις τις οποίες το σχολείο θα πρέπει να ακολουθήσει για την ορθή και ολοκληρωμένη εφαρμογή της πρωτογενούς πρόληψης κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Η επιτυχής εφαρμογή του συστήματος ΠροΘεΣυ αποτελεί εξελικτική διαδικασία διάρκειας τουλάχιστον 3-5 ετών για την εφαρμογή και των τριών επιπέδων πρόληψης.

Συνοπτικά περιλαμβάνει:

Μετά την επιτυχημένη εφαρμογή της πρωτογενούς πρόληψης, το σχολείο μπορεί να καταστεί πρότυπο/ καθοδηγητής σε άλλα σχολεία ή να φιλοξενεί επισκέπτες ζητώντας πληροφορίες για το σύστημα ΠροΘεΣυ. Ακολουθώντας το πιο πάνω προτεινόμενο διάγραμμα δράσεων τίθενται γερές βάσεις για επιτυχημένη εφαρμογή της πρωτογενούς πρόληψης.