Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Κτίζοντας Ενιαία, Θετικά και Ισότιμα Μαθησιακά Περιβάλλοντα μέσω του Συστήματος Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (ΠροΘεΣυ)» «Building School-Wide Inclusive, Positive and Equitable Learning Environments Through A Systems-Change Approach (SWPBS) PROJECT NUMBER – 606687-EPP-1-2018-2-CY-EPPKA3-PI-POLICY»,  το οποίο χρηματοδοτείται υπό τη δράση ERASMUS+ Key Action 3 Policy Experimentation, με συντονίστρια χώρα την Κύπρο και βασικούς εταίρους από Φινλανδία, Ελλάδα και Ρουμανία.

To έργο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ενιαίου σχολικού πλαισίου χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, με έμφαση στην κοινωνικο-συναισθηματική στήριξη όλων των παιδιών.

Το σχολικό σύστημα ΠροΘεΣυ ΔΕΝ αποτελεί πρόγραμμα αλλά ένα οργανωτικό πλαίσιο, το οποίο προσφέρει στη διεύθυνση και στο προσωπικό του σχολείου την ευκαιρία να κτίσουν ένα θετικό, διδακτικό και προληπτικό πρώτο επίπεδο πρόληψης με τη συνεργασία εξωτερικού/ής συνεργάτη/ιδας. Η προσέγγιση ΠροΘεΣυ προωθεί το μοντέλο λύσης προβλήματος στη σχολική μονάδα, όπου η Διεύθυνση και το προσωπικό προβαίνουν σε διερεύνηση σχολικών αναγκών σε θέματα βελτίωσης σχολικού κλίματος, αύξησης επιθυμητών συμπεριφορών και μείωσης προβλημάτων συμπεριφοράς. Στη συνέχεια, Διεύθυνση και προσωπικό ετοιμάζουν τη στοχοθεσία, τις δράσεις (πρακτικές) και τις διαδικασίες καθώς και την αξιολόγηση (συλλογή δεδομένων) του Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης της σχολικής τους μονάδας.